Jesteśmy najbliżej

 

Komunikacja z akcjonariuszami


1.  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.  Powołanie protokolantów i wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał.
3.  Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2020r.
5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2020r.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
- podziału zysku za 2020r.
- zmiany Statutu Spółki polegającej na:
- zastąpieniu dotychczasowego brzmienia art. 2 Statutu Spółki, o treści „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”, zapisem o treści: „Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze”,
- zmianie artykułu 7 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o następującą pozycję: „69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe”,
- zastąpieniu dotychczasowego brzmienia art. 26 Statutu Spółki, o treści „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie lub też w siedzibie Oddziału Spółki w Zabrzu”, zapisem o treści: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub też w dowolnej siedzibie Oddziału Spółki.”
7.  Wolne wnioski i zakończenie obrad.

zgodnie z dyspozycją art. 406  §1 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. 
             
  • Od początku istnienia Spółki, w końcu czerwca każdego roku, w Zabrzu odbywały się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tak było także w czerwcu 2019r, jednak w tym roku , ze względu na COVID 19, zmieniono w Polsce wymagania dotyczące terminu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów a także terminu Walnego Zgromadzenia, które może się w 2020r odbyć do 30 września. Zarząd powiadomi Akcjonariuszy o terminie Walnego Zgromadzenia,  a także o jego tematyce zarówno przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również na stronie internetowej Grupa Powen Wafapomp SA.